บริษัท เอ็กซ์ตร้าโปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ซึ่งดำเนินการผลิตด้วย เครื่องจักรที่มีความทันสมัย โดยแบ่งส่วนงานผลิตเป็น งานไม้ และงานด้านเก้าอี้ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าและ ยัง รับจ้างผลิตให้กับ ผู้รับเหมา ตัวแทน หรือบริษัท ต่างๆ รวมทั้งยังรับบริการให้คำปรึกษาออกแบบวาง Layout ให้ลูกค้า

Office Furniture